درخت

درختی خشک را مانم به صحرا
 که عمری سر کند تنهای تنها
 نه بارانی که آرد برگ و باری
 نه برقی تا بسوزد هستیش را

/ 0 نظر / 8 بازدید