اوج

ای ره گشوده در دل دروازه های ماه
 با توسن گسسته عنان
 از هزار راه
 رفتن به اوج قله مریخ و زهره را
 تدبیر می کنی
 آخر به ما بگو
 کی قله
 بلند محبت را
 تسخیر می کنی ؟

/ 0 نظر / 11 بازدید